Jméno:
Heslo:

Všeobecná pravidla

Buy-in 

Při vstupu do hry musí hráč zaplatit minimální buy in. 
Hráč, který je nucen se přesunout na jiný stůl stejného limitu, protože jeho stávající se rozpadl, nebo z rozhodnutí managera, může pokračovat se stejným počtem žetonů, a to i tehdy, pokud je to méně, než je minimální buy in. Hráč, který se rozhodne změnit stůl dobrovolně musí mít pro vstup na nový stůl počet žetonů jako je minimální buy in. Pokud hráč změní stůl a chce se v době kratší než 1 hodina vrátit na ten původní, musí mít minimálně takový počet žetonů, jako když opouštěl původní stůl. 


Misdeal (špatně rozdané karty)
 
Následující situace jsou misdealem pouze v případě že se na chybu přijde dříve (někdo oznámí misdeal nebo sám dealer si všimne chyby) než dva hráči rozehrají hru (provedou nějakou akci – bet/fold/call...). 

 1. První nebo druhá karta je rozdaná lícem nahoru nebo je jinak odhalena chybou dealera. 

 2. Dvě nebo více karet jsou rozdány lícem nahoru dealerem (pokud se otočí jen jedna karta, je použita jako
     spálená a je hráči nahrazena po dorozdání všech karet). 

 3. Jsou nalezeny dvě nebo více karet v balíčku obrácené lícem nahoru. 

 4. Dvě nebo více karet rozdaných navíc. 

 5. Jakákoliv karta rozdaná mimo pořadí. 

 6. Button je na špatném místě. 

 7. Karty byly rozdány také na volné místo popř. hráči, který na ně nemá nárok. 

 8. Nebyly rozdané karty hráči, který chce hrát a má na ně nárok. 

 9. Pokud je při flopu otočena jedna nebo více karet navíc, musí být flop rozdán znovu (znovu se zamíchá
     balíček karet už bez spálené karty). Stejný postup platí i při otočení jedné nebo více karet navíc u turnu. 

10. Pokud hra začne (musí se vyjádřit alespoň dva hráči) misdeal už nemůže nastat. Peníze (blindy)
     se potom nevrací ani hráčům, kteří mají např. jenom jednu kartu. 

Nesrovnalosti, které mohou nastat v průběhu hry 

 1. Ve hrách s buttonem zjistíme, že button byl na špatném místě. Následující hru jsou button a blindy
     umístěny tak, aby každý byl v průběhu jednoho kola na všech pozicích (pokud je to možné).

 2. Hráč si musí chránit své karty po celý průběh hry. Karty mohou být chráněny rukou (nesmí být ale celé
     rukou zakryté), žetonem nebo jiným objektem umístěným na nich (card protector). Pokud si hráč karty
     nechrání nemá nárok na stížnosti, pokud mu dealer karty sebere jako foldnuté.

 3. Pokud se v průběhu hry objeví karta s jiným rubem, všechny úkony jsou neplatné a všechny žetony se
     vrací svým původním majitelům. Pokud je karta objevena ve zbytku balíčku všechny úkony platí.
 

 4. Pokud se objeví dvě stejné karty (stejná barva, stejná hodnota), všechny úkony jsou neplatné a všechny
     žetony se vrací svým původním majitelům.

 5. Obrácená karta v balíčku je považována za bezvýznamný kus papíru (použije se jako spálená karta)
     a hráči je tato karta při rozdávání nahrazena za jinou kartu až po dorozdání karet. 

 6. Žolík objevený v průběhu hry, kde nejsou používány žolíky je považován za bezvýznamný kus papíru.
     Pokud hráč s takovouto kartou hraje je považována za mrtvou (foldnutou) a nemá nárok na výhru. 

 7. Pokud hráč hraje bez díváni se na své karty, je zodpovědný za možnost mít neplatné karty nebo žolíka. 

 8. Jedna nebo více karet chybějících v balíčku neruší výsledek hry. 

 9. Pokud hráči spadnou karty ze stolu musí s nimi hrát. 

10. Pokud dealer zapomene spálit kartu nebo jich spálí více a na chybu se přijde až po tom co se ke hře
     vyjádřili už dva hráči bude hra dohrána. Chybu lze odstranit v případě, že se na ni přijde před tím než
     hráči začnou hrát (na chybu se upozorní ještě než se vyjádří dva hráči). 

11. Pokud dealer rozdá předčasně kartu před ukončením sázek, tato karta je neplatná. 


12. Pokud je zbývající část balíčku znehodnocená, například z důvodu, že si dealer myslí, že hra už skončila,
     balíček musí být zrekonstruován co možná nejpřesněji a hra dohrána. 


Sázení a zvyšování (betting and raising) 

 1. Nejmenší chip, který lze vsadit je určen velikostí blindu nebo ante. Např. v holdemu je nejmenší možná
     částka, kterou lze vsadit rovna jednomu velkému blindu. 

 2. V no-limit a pot-limit hrách je dovoleno neomezené zvyšování. V limitním pokeru, když je ve hře tři a více
     hráčů platí tato pravidla: 

 3. Hra s třemi a více koly sázek (holdem, omaha...) dovoluje maximálně jedno vsazení a tři navýšení platí pro
     limitní variantu

 4. Hra s dvěmi koly sázek (draw, lowball...) dovoluje maximálně jedno vsazení a čtyři navýšení 

 5. V limitním pokeru, když ve hře zbývají pouze dva hráči (heads-up) je dovoleno neomezené zvyšování 

 6. Každá sázka, která není all in musí být alespoň stejně vysoká jako byla poslední sázka nebo zvýšení. 

 7. Verbální deklarace sázky je závazná. Pokud hráč ohlásí, že vsází(bet), zvyšuje (raise), dorovnává (call),
     pokládá karty (fold) nebo jde all in, musí dostát svých slov a toto skutečně učinit. 

 8. Poklepání na stůl označuje check (zdržení se hry). 

 9. Řetězové sázky (tzv. string bet, string raise) nejsou dovolené. String betem rozumíme postupné skládaní
     chipů před sebe s úmyslem vsadit/zvýšit. Je nutné předem říct na kolik zvyšujeme nebo všechny žetony
     dát před sebe najednou (jedním tahem ruky). 


10. Při vložení nebo ohlášení výše raisu, který ale není minimálním raisem se postupuje takto: 
      • při navýšení o méně jak 50% z rozdílu předchozích sázek je pouze CALL a přebytečné žetony budou vráceny
      • při navýšení o alespoň 50% a více z rozdílu předchozích sázek musí hráč doplnit žetony na minimální RAISE. 

11. Pokud hráč vloží do hry jediný žeton je toto považováno za call, popř. i check.  


Showdown 


 1. Aby měl hráč nárok na jakoukoliv výhru (celý popř. část banku) musí položit všechny své karty na stůl
     lícem nahoru. Nezáleží při tom, zda jsou karty použité v jeho výherní kombinaci. 

 2. Karty hovoří sami za sebe, dealer může asistovat při odhalování výherních kombinací. 

 3. Libovolný hráč, který uvidí nekorektní přidělení výhry, má etickou povinnost na tuto chybu okamžitě
     upozornit. 

 4. Show one, show all. Hráči mají v průběhu hry stejné právo na všechny informace. Ukáže-li některý hráč
     jinému hráči své karty, musí je ukázat i všem ostatním hráčům (pravidlo show one, show all neplatí na
     casgame). Pokud je tento hráč již ze hry, ukázání karet se pozdrží až do ukončení sázek, aby tím sázení
     nebylo ovlivněno. 

 5. Pokud existuje vedlejší bank (tzv. side pot) je nejdříve vyhodnocený tento side pot a až po něm hlavní
     bank. Pokud je side potů více vyhodnocuje se nejdříve side pot, ve kterém jsou hráči, kteří měli na
     začátku hry nejvíce žetonů. 

 6. Pokud v průběhu hry nikdo nenavýší sázku (pouze hráči dorovnají big blind), ukazuje první karty hráč,
     který je první na řadě. 

 7. Pokud dojde v průběhu hry k navyšování potu, vždy musí první ukázat karty ten hráč, který byl jako
     poslední agresivní tj. poslední betoval nebo raisoval. 


Remízy 

Pořadí barev v pokeru nerozhoduje, přestože je stanovené – piky (spades), srdce (hearts), káry (diamonds), kříže (clubs). Pořadí je stanovené podle abecedního pořadí anglických názvů. Pořadí barev se používá pouze v ojedinělých příkladech např. na začátku hry, kdy se rozhoduje, kdo bude sedět na buttonu. Vzhledem k tomu mohou při porovnávání kombinací nastat remízové situace. Pot se v této situaci dělí na části. Pokud nám nějaký žeton přebývá, řeší se tato komplikace následovně: 

 1. Žeton, který zůstane navíc je rozdělen na nejmenší žetony, které se ve hře používají. 

 2. Pokud zůstane jeden žeton nejmenší hodnoty, dostává ho hráč, který: 
      • Ve hrách s buttonem sedí první za buttonem ve směru hry. 
      • Ve stud hrách záleží na barvě, ze všech pěti karet kombinace. Nejvyšší barva vyhrává žeton navíc 


Používání buttonu a blindů 

Ve hrách, kde se používá button, rozdává nehrající dealer. Kolečko (knoflík, button) označuje hráče, který je na pozici dealera. Hráč, který má button dostává jako poslední karty při prvním rozdání. Button se posouvá ve směru hodinových ručiček po každé hře, aby výhoda poslední pozice rotovala okolo celého stolu rovnoměrně. 

Blindy jsou povinné sázky naslepo ještě před samotnou hrou, aby byla nastartována. Při dvou blindech (typicky u Texas Hold´em) dává první hráč po levé ruce dealera tzv. malý blind a druhý hráč tzv. velký blind (big blind). Hru v prvním sázkovém kole začíná hráč nalevo od big blindu. V dalších sázkových kolech hraje jako první hráč na pozici malého blindu tj. hráč po levici dealera. 


Pravidla používání blindů 

 1. Hodnoty blindů jsou předem určené a nemění se ani když hráč nemá dostatek žetonů (vloží co má,
     ale ostatní hrají jako by byly blindy normální). 

 2. V každém kole musí mít hráč možnost být na buttonu a také musí zaplatit blindy. To je zaručeno rotací
     buttonu kolem stolu. 

 3. Před každou hrou se vždy umístí správně big blind a podle něj se dále umísťují small blind a button,
     i když to může někdy znamenat, že small blind nebo button budou na prázdném místě. 

 4. Při hře dvou hráčů je small blind na buttonu. 

 5. Nově příchozí hráč na cashgame má tyto možnosti 
      • čekat až na něj přijde big blind 
      • vložit žetony ve výši big blindu a hrát hned
      • vložit stradlle, příp. re-straddle, pokud mu to pozice blindů na stole umožňuje       

 6. Nový hráč na stole nikdy (platí pro turnaj i cashgame) nemůže začít hrát mezi buttonem a blindem. 

 7. Pokud hráč vloží big blind, pak se toto pokládá za jeho otevírací sázku, při první možnosti ke hře
     může zvyšovat. 

 8. Pokud si při cashgame přesedne hráč blíže k blindům, může hrát okamžitě. V opačném případě musí
     zaplatit big blind. 


Straddle bet 

STRADDLE BET je název pro sázku, kterou je před rozdáním karet dovoleno položit hráči, jenž následuje po hráči s velkou sázkou naslepo (BIG BLIND). STRADDLE BET je dvojnásobkem velké sázky naslepo. Jedná se tedy o navýšení (RAISE), které nutí další hráče dorovnat, tj. vlastně položit dvě BIG BLIND sázky, pokud chtějí zůstat ve hře. Hráč se sázkou STRADDLE uzavírá před flopem sázky a má právo opětného navýšení (RERAISE). STRADDLE BET je možno vkládat po dvojnásobcích (RE-STRADDLE, RE-RE-STRADDLE) až po pozici dealer button kde tato možnost navýšení končí.


Powered by PAGE Pack | Actimmy, a.s. - kompletní webová řešení